Vedtægter for Borup eSport

POSTED BY Borup Esport 8. juli 2019


§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Borup eSport med hjemsted i Køge Kommune

§ 2 Formål

Borup eSport har til formål at samle interesserede indenfor E-sporten, uddanne og dygtiggøre medlemmerne, samt afholde åbne spilleaftener, turneringer og arrangementer for alle, der har interesse for E sporten.    

§ 3 Medlemskab

Enhver der tilslutter sig foreningens formål kan blive medlem.

Medlemskabet er gyldigt, når kontingent og eventuelle restancer til foreningen er betalt.

Passivt medlemskab er muligt og giver taleret, men ikke stemmeret på foreningens generalforsamling.

Udmeldelse sker automatisk, hvis medlemskab ikke fornys indenfor den fastlagte betalingsfrist.

Indmeldelse og udmeldelse som medlem og som passivt medlem sker skriftligt til foreningens kasserer.

Et flertal i bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet groft modarbejder foreningens formål og beslutninger truffet af foreningens generalforsamling. En eksklusion har omgående virkning, men skal godkendes på den næst kommende generalforsamling.

Kontingent betales halvårligt forud. Kontingentet fastlægges af generalforsamlingen.

§ 4 Generalforsamling

Generalforsamlingen er Borup eSports højeste myndighed.

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af marts måned.

Generalforsamlingen skal varsles offentligt via foreningens hjemmeside, facebook og som mails til medlemmer, der har oplyst mailadresse, senest 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen med angivelse af tidspunkt og sted for generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal med et medlems underskrift, være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Indkomne forslag offentliggøres via foreningens hjemmeside, Facebook og som mails til medlemmer, der har oplyst mailadresse senest 7 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab for det forgangne år til godkendelse
  4. Budget og kontingent til godkendelse
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af suppleanter
  8. Valg af 1 revisor og revisorsuppleant.
  9. Eventuelt

Generalforsamlingen vælger en formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med næstformand og kasserer.

Formand, kasserer og 2 af bestyrelsesmedlemmerne er på valg det ene år. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg det efterfølgende år.

Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter for 1 år ad gangen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til fremmødte medlemmer.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Fremmødte aktive medlemmer har 1 stemme på generalforsamlingen, når kontingent og eventuelle restancer til foreningen er betalt senest 7 dage før generalforsamlingen.

Vedtægtsændringer kræver 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 5 Bestyrelsen

Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen, bestående af mindst 5 medlemmer.

Senest 14 dage efter generalforsamlingen skal bestyrelsen konstituere sig.

Bestyrelsen tegner foreningen og er den øverste myndighed mellem generalforsamlingerne.

Bestyrelsesmøder afholdes på formandens foranledning, eller når mindst 4 medlemmer af bestyrelsen ønsker mødet afholdt.

Indkaldelse til bestyrelsesmøder sker skriftligt med mindst 1 uges varsel og med angivelse af dagsorden.

Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 er fremmødt til bestyrelsesmøde.

Der føres skriftligt referat af bestyrelsesmøderne og beslutningsreferat offentliggøres på foreningens hjemmeside.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen eller mindst 1/3 del af foreningens aktive medlemmer kan kræve afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamlingen skal indeholde dagsorden og beslutningstema.

Den ekstraordinære generalforsamling sker med samme varsler og med samme regler for afstemninger, som den ordinære generalforsamling.

§ 7 Økonomi

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Foreningen tegnes af Formand og Kasserer.

Kassereren står for foreningens daglige økonomiske drift.

Bestyrelsen må ikke købe, sælge eller overdrage nogen former for fast ejendom uden generalforsamlingens godkendelse.

§ 8 Opløsning

Beslutning om opløsning af foreningen forudsætter 2/3 dels vedtagelse af de fremmødte medlemmer.

Såfremt der ikke opnås dette flertal afholdes en ny generalforsamling.

Beslutninger kræver simpelt flertal på sidst afholdte generalforsamling.

Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke udtræde af bestyrelsen mellem de to afholdte generalforsamlinger.

Bestyrelsen udarbejder forslag for opløsning af foreningen mellem de to generalforsamlinger.

Såfremt den anden afholdte generalforsamling vedtager opløsning af foreningen, skal foreningens eventuelle aktiver overdrages til en eller flere foreninger, der er godkendt som folkeoplysende forening.